نمایشگاه های اسفند۹۵

تقویم نمایشگاهی ۱۳۹۵
اسفند ۱۳۹۵
نمایشگاه نفت، گاز و صنعت معدن نایروبی کنیا  ۹۵/۱۲/۰۴-چهارشنبه ۹۵/۱۲/۰۶-جمعه
نمایشگاه صنعت ساخت و ساز و ساختمان تاشکند ازبکستان  ۹۵/۱۲/۱۱-چهارشنبه ۹۵/۱۲/۱۳-جمعه
نمایشگاه مواد غذایی فرانسه  ۹۵/۱۲/۱۷-سه شنبه ۹۵/۱۲/۱۹-پنجشنبه